Algemene Voorwaarden Instituut Gelaatkunde

1: Definities

Instituut Gelaatkunde, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, cursussen en opleidingen, de natuurlijke persoon waarmee Instituut Gelaatkunde als docenten of organisatie en overeenkomst voor het geven van een cursus, training of opleiding heeft gesloten.

2: Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Instituut Gelaatkunde en deelnemer. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Instituut Gelaatkunde overeengekomen worden. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

3: Aanmeldingen

Aanmelding van een opleiding/cursus voor een vastgestelde datum dient schriftelijk te geschieden door de deelnemer. Inschrijven voor de bedoelde opleiding/curus gebeurd door het volledig invullen – voor zo ver het van toepassing is – van het Inschrijfformulier via website en/of email met ondertekening van beide partijen met de noodzakelijke en bijbehorende handtekening(en). De aanmelding kan zowel via de post, per email of via het inschrijfformulier op de website geschieden en/of zodanig via een van deze wegen verder afgehandeld worden. Direct na de aanmelding is er recht op een bedenktermijn van 14 werkdagen. Na ontvangst van de benodigde persoonsgegevens ontvangt de deelnemer uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding/cursus een schriftelijke bevestigingsbrief, mits de inschrijving reeds heeft plaatsgevonden. Instituut Gelaatkunde is eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de cursus- of deelname kosten door deelnemer.

4: Betaling

Prijzen zijn in Euro en exclusief de wettelijke BTW tenzij anders aangegeven. Alle tarieven zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandigen. Alle informatie onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Het inschrijfbedrag van € 95,00 voor de opleiding dient 3 weken na inschrijven betaald te zijn op de rekening van Joyce van der Voort te Maarheeze, doch tevens vóór de 1e lesdag van de opleiding betaald te zijn. Hiervan krijgt u na betaling ook een factuur van betaling. Het verschuldigde restbedrag van de opleiding dient vóór aanvang van de 1e lesdag van de opleiding betaald te zijn of tenzij anders overeengekomen of aangegeven. Indien de betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan de wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van de deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de cursus worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het verschuldigde bedrag alsnog vooraf per
bank of contant te voldoen. Bij een cursus of opleiding kan dit uitsluitend voor aanvang van de cursus. In het geval van niet tijdige betaling is Instituut Gelaatkunde te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval dan vervalt hiermee het recht tot toegang, ook wanneer alsnog contante betaling mogelijk blijkt. Indien de cursus in twee termijnen gewenst betaald te worden brengen wij administratiekosten in rekening van €10,00 per termijn.

5: Praktijkdag(en)

Voor de praktijkdag(en) waarvoor de deelnemer deelneemt of opgeeft en voor de losse extra praktijkdag(en) als een vervolg, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van een gast.

6: Dag arrangement, drank- en luncharrangement

Tijdens de cursus- en lesdagen (van 10.00 tot 16.30 uur) verzorgt Instituut Gelaatkunde alleen te Soerendonk een dag arrangement dat bestaat uit koffie, thee en een lunch. Dit is inbegrepen indien de cursus/opleiding – of lesdag in Soerendonk plaatsvindt. Wanneer de cursus/opleiding – of lesdag op een andere locatie dan Soerendonk plaatsvindt, dan is de lunch niet inbegrepen, mits anders is aangegeven.

7: Annulering, wijziging en overmacht door Instituut Gelaatkunde

Instituut Gelaatkunde behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelnemers (afhankelijk van de cursus/opleiding is er een minimaal aantal deelnemers) of calamiteiten een opleiding of cursus, praktijk dag(en) te annuleren. Waar mogelijk zal er een passend alternatief geboden worden. In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder ziekte van o.a. de docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen en locatie ervan welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opleiding of cursus van Instituut Gelaatkunde, kan Instituut Gelaatkunde de opleiding/cursus of ( losse ) praktijkdag(en) onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.

In het geval van wijziging in de les data of cursus/opleiding data of ( losse ) praktijkdag(en) door Instituut Gelaatkunde zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
Wanneer deelnemer niet op deze gewijzigde cursus/opleiding data in staat is deel te nemen, bied Instituut Gelaatkunde de deelnemer de mogelijkheid in te stromen in de eerst volgende gelijke cursus/opleiding die door Instituut Gelaatkunde is ingepland om vanaf de voor de cursist resterende periode van de cursus/opleiding het weer verder op te pakken. Indien deelnemer in deze hier bovenstaande aangeboden situatie niet deelneemt ivm aantoonbare belemmering, kan van de nog niet gevolgde resterende cursusdagen pro ratio het cursusbedrag van de reeds verrichtte volledige betalingen teruggestort worden. Het annuleren is dan tevens kosteloos. Op losse praktijkdagen is geen restitutie mogelijk. Wel behoud Instituut Gelaatkunde het voorrecht de deelnemer voor die komende 2 jaar te informeren over de aangeboden opleidingen / cursussen via email, nieuwsbrieven en/of op andere wijze(n).

8: Wijziging en annulering door deelnemer cursus en opleiding

Annulering, wijziging van deelname aan opleidingen en/of cursussen in Nederland / België dient steeds schriftelijk plaats te vinden.

Opleiding:

 • De wijziging of annulering dient minimaal 3 weken voor aanvang van de opleiding te geschieden.
  Er zullen dan alleen administratiekosten worden berekend van € 35,00.
 • Wanneer de annulering binnen de 3 weken voor aanvang van de opleiding schriftelijk door
  Instituut Gelaatkunde wordt ontvangen, zal 50 % van de opleidingskosten in rekening worden
  gebracht aan de deelnemer.
 • Binnen 1 week voor aanvang van de opleiding wordt de opleiding volledig in rekening
  gebracht aan de deelnemer.
 • Annulering als gevolg van ziekte tijdens de opleiding is uitsluitend mogelijk met een
  doktersverklaring. Betaald lesgeld wordt eventueel naar rato terugbetaald

Cursus:

 • De wijziging of annulering dient minimaal 3 weken voor aanvang van de cursus te geschieden. Er zullen dan alleen administratiekosten worden berekend van € 35,00
 • Wanneer de annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus schriftelijk door Instituut Gelaatkunde wordt ontvangen, zal 50 % van de cursuskosten
  in rekening worden gebracht aan de deelnemer.
 • Binnen 1 week voor aanvang van de cursus wordt de cursus
  volledig in rekening gebracht aan de deelnemer berekend.

9: Auteursrechten

Alle rechten van het door Instituut Gelaatkunde verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij de auteur Joyce van de Voort te Maarheeze, voor zover deze rechten niet bij anderen berusten en met toestemming van de auteur Joyce van de Voort ter beschikking gesteld worden aan Instituut Gelaatkunde overeenkomstig uitsluitend te gebruiken volgens gestelde doelstellingen waarvoor het bestemd is.
Zonder schriftelijk toestemming van Instituut Gelaatkunde en auteur Joyce van der Voort is het niet toegestaan om het lesmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door Instituut Gelaatkunde worden verzorgd.

10: Aansprakelijkheid

Elke deelname aan een opleiding of cursus is voor eigen risico van de cursist. Instituut Gelaatkunde is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer of meegenomen / uitgenodigde gast. Instituut Gelaatkunde is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. Instituut Gelaatkunde is niet aansprakelijk voor beschadiging(en) aan roerend en onroerend goed incl. inboedel van het pand op elke leslocatie van Instituut Gelaatkunde veroorzaakt door student, medestudent, deelnemer of meegenomen / uitgenodigde / ongenodigde gast. Instituut Gelaatkunde is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een medestudent of cursist als gevolg van het onderling oefenen van en op een medestudent of – cursist voor, na of tijdens de cursus en/of op andere wijze(n) van student, medestudent / deelnemer of meegenomen / uitgenodigde gast. Instituut Gelaatkunde is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van student, medestudent / deelnemer of meegenomen / uitgenodigde gast, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes. Instituut Gelaatkunde is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat van student, medestudent / deelnemer of meegenomen / uitgenodigde gast na de cursus, training of opleiding met de opgedane kennis doet. Instituut Gelaatkunde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen vanuit accreditaties van beroepsverenigingen.

11: Geheimhouding

De aan Instituut Gelaatkunde verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Instituut Gelaatkunde, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Instituut Gelaatkunde, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan Instituut Gelaatkunde worden gemeld.
Deelnemers weerhouden zich van uiting van vertrouwelijke bedrijfsinformatie van Instituut Gelaatkunde naar derden en schade die hieruit voort komt kan hen als verantwoordelijke(n) aansprakelijk gesteld worden.