Klachtenregeling

Vaak komen klachten voort uit een wederzijds onbegrip of een niet goed verlopen communicatie. Als u een klacht heeft wordt de volgende procedure gevolgd:

I.

U kunt uw klacht direct kenbaar maken door het invullen van het klachten formulier en dit aan de docent Joyce van der Voort van Instituut Gelaatkunde overhandigen.

II.

U probeert samen met de docent Joyce van der Voort tot een oplossing te komen.

III.

Mocht het antwoord dan wel de voorgestelde oplossing voor u onbevredigend zijn, dan kunt u zich wenden tot de beroepscommissie, direct telefonisch of door middel van een beroepsschrift. De beroepscommissie wordt gevormd door een onafhankelijke derde, te weten: Dhr mr. A.M. Hornstra.

IIII.

Uw beroepsschrift dient u zo duidelijk mogelijk te beargumenteren en te voorzien van een kopie van alle stukken, die betrekking hebben op uw klacht en de behandeling ervan tot deze stap.

U stuurt uw beroepschrift door naar Instituut Gelaatkunde t.a.v. de docent Joyce van der voort.

De beroepscommissie komt uiterlijk 3 weken nadat uw aanvraag bij haar is ingediend met een advies.

Mocht het onderzoek naar de klacht langere tijd vergen, dan wordt u door Instituut Gelaatkunde binnen 2 weken daarvan in kennis gesteld met een toelichting en een indicatie van de termijn waarbinnen uitsluitsel gegeven zal worden. Op basis van het advies neemt Instituut Gelaatkunde een besluit.

VI.

Een klacht wordt vertrouwelijk behandeld door alle betrokkenen.

De onafhankelijke derde is verantwoordelijk voor afhandeling van de klacht en voor bemiddeling tussen klant en docent van het opleidingsinstituut Instituut Gelaatkunde indien er door de docent geen oplossing voor de klacht is gevonden naar tevredenheid van de klant.

Uiterlijk 2 weken na bekendmaking van het advies van de beroepscommissie wordt de klager schriftelijk door Instituut Gelaatkunde op de hoogte gebracht van de beslissing op het beroep.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en vijf jaren bewaard.

Kosten van in beroep gaan:

Mocht de klager in het gelijk worden gesteld dan worden de kosten, die de beroepscommissie bij de klager in rekening brengt, voor 100% door Instituut Gelaatkunde aan u gecompenseerd. In alle andere gevallen betaalt de klager

Melding- en klachtenformulier Instituut Gelaatkunde

 

Betreft:   

Het onderwerp heeft betrekking op:

O: Melding 
O: Klacht
O: Bestemd voor
Instituut Gelaatkunde 
Morgenster 11
6026 AP Maarheeze   
O: Toetsing 
O: Docent
O: Lesrooster
O: Gedragscode  
O: Anders, namelijk:
 

 

Concrete en specifieke omschrijving:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening

………………………..